Manuskrip Undang-Undang Kedah: Kajian Unsur-Unsur Etnografi Islam


Oleh: Arian Bagas Prasetyo*

Penyebaran Islam merupakan satu pemindahan paradigma bagi sejarah Tanah Melayu. Kedah menurut sejarah dianggap sebagai wilayah yang paling awal menerima pengaruh Islam. Pemikiran dan kepercayaan masyarakat mulai mengalami perubahan dari yang mempercayai unsur-unsur animisme dan ajaran Hindu Buddha menjadi ajaran Islam. 

Hal tersebut jelas diteliti melalui khazanah-khazanah pengkajian mengenai Kedah seperti Manuskrip Tarikh Salasilah Negeri Kedah (TSNK), Hikayat Merong Mahawangsa, dan Manuskrip Undang-Undang Kedah (UUK) yang ditemui dalam beberapa versi. Yang salah satu versinya adalah versi Ku Din Ku Meh (seterusnya disebut UUKVKDKM).

Budaya penulisan manuskrip muncul dan berkembang pesat pada abad ke 14 M hingga abad ke 19 M. Kemudian manuskrip-manuskrip tersebut menjadi dokumen serta sumber informasi pribumi secara tertulis menyimpan berbagai macam khazanah keilmuan yang unik di samping mencerminkan kebudayaan, pemikiran serta peradaban hidup bangsa Melayu.

Kemudian, dalam usaha untuk memudahkan kajian mengenai hasil kesusasteraan Melayu tradisional ini, maka para sarjana telah menghasilkan suatu kaidah pembagian yang sistematik dikenali sebagai kaidah pembagian genre. Secara umum kaidah ini dibagikan berdasarkan struktur luaran serta struktur dalam sesuatu hasil kesusasteraan. Maka secara khusus, kaidah pembagian ini dipecahkan pula pada pembagian yang lebih kecil berdasarkan persamaan struktur atau bentuk, tema dan isi serta fungsi dan penyebarannya.

Diketahui ada satu kaidah pengkajian yang dinamakan etnografi. Pada umumnya kaidah tersebut terdiri dari uraian terperinci mengenai aspek cara berfikir serta perilaku yang sudah menyatu dalam diri masyarakat yang dikaji, yang kemudian tercatat dalam bentuk tulisan, foto, gambar atau film. Maka aspek kebudayaan yang menjadi fokus kajian etnografi adalah dari sudut sistem bahasa, mata pencarian, sistem teknologi, organisasi sosial, kesenian, sistem pengetahuan, sistem kepercayaan dan sebagainya.

Istilah etnografi ini terbentuk berdasarkan gabungan dua perkataaan dalam Bahasa Yunani yaitu Ethnosyang artinya manusia, bangsa atau budaya dan Graphy yang berarti penjelasan mengenai sesuatu ataupun tulisan. Maka, istilah ini dapat diartikan sebagai sejenis tulisan yang menggunakan data-data perolehan pengkajian lapangan untuk mendeskripsikan kebudayaan manusia. Hal tersebut merupakan sejenis kajian lapangan (fieldwork) atau kajian saintifik alami (natural scientific research) yang menggunakan kaidah observasi sebagai cara untuk mendapatkan data-data mengenai kebudayaan masyarakat dengan lebih terperinci dan tepat.

Selanjutnya, mengenai pengarang/penyalin Undang-Undang versi Ku Din Ku Meh yang telah disebut diawal tadi tidak dapat diketahui secara jelas namun terdapat nama pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisannya dibagian doksologi teks yaitu dengan sebutan “Datuk Bendahara suruh muafakat dengan segala menteri pegawai himpunkan segala ulama dan hukama perbuat undang-undang peraturan segala adat negeri ….“

Teks ini dinamakan versi Ku Din Ku Meh karena ada kemungkinan salinannya dibuat oleh beliau sendiri ataupun disalin untuk beliau untuk melancarkan tugasannya sebagai Penguasa Penjara yang bertanggungjawab ke atas hal urusan perundangan dan keselamatan negeri. Setelah diteliti, didapati Undang-Undang Kedah versi Ku Din Ku Meh ini tidak bertarikh. Namun sangat dipercayai awal mula disusun ataupun dipaksakan penggunaannya sejak pemerintahan Sultan Rijaluddin Muhammad Shah (1619- 1652M/1035-1062H). Pada umumnya penulisan undang-undang tersebut bertujuan untuk memberi pedoman kepada semua orang di wilayah Kedah tentang perkara yang dibenarkan serta dilarang perlakuannya. Ini juga bertujuan untuk mengawal tingkah laku mereka supaya tidak mendatangkan keburukan serta memberi kebaikan dan kenyamanan kepada semua orang.

 

 *Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Sumber:

Siti Fairus binti Kamarudin. (2015). Manuskrip Undang-Undang Kedah: Kajian Unsur-Unsur Etnografi Islam. Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Posting Komentar

0 Komentar